tải baccarat

กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด
โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด โดย Wise Mind Rehabilitation Program "เพื่อการเลิกสารเสพติดอย่างยั่งยืนและมีวิถีชีวิตที่ดีงาม" ดังนั้น โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ Wise Mind สำหรับผู้ติดสารเสพติดจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยโครงร่างของ 28 day program หรือ Minnesota model ที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรกแกรมยังคงหัวใจที่สำคัญ คือ หลัก 12 ขั้นตอน (The twelve steps) ของกลุ่มผู้ติดแอลกอฮอล ์นิรนาม(Alcoholics Anonymous) นำหลักจิตวิทยาแนวพุทธและจิตวิทยาตะวันตกที่สำคัญได้แก่ Motivational Interviewing (MI) และ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) เป็นต้น เข้ามาผสมผสานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด

รูปแบบการบำบัดรักษา


  1. Inpatient program ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดทุกวันตลอดการพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลเป็นเวลา 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์
  2. Outpatient program ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์เป็นเวลา 12 สัปดาห์

ประเภทของกลุ่มบำบัดในโปรแกรม


  1. Health and Psychological Education เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองที่ติดแอลกอฮอล์และ/หรือสารเสพติด และการดูแลสุขภาพเพื่อการฟื้นตัวจากโรคติดสารเสพติด
  2. The Twelve Steps Facilitation (TSF) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยพัฒนาไปตามหลัก 12 ขั้นตอนและอาศัยหลักจิตวิทยาแนวพุทธในการพัฒนาตนเองและมีวิถีชีวิตที่ดีงามเอื้อให้เกิดสติปัญญา
  3. Cognitive-behavioral Therapy (CBT) เป็นการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคิดพิจารณาได้อย่างเป็นเหตุผล สามารถจัดการกับการอยากยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ เป็นต้น
  4. Family Education เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดสารเสพติดแก่ครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ผู้ป่วยมีบทบาทหน้าที่เหมาะสมในครอบครัว

 ทีมผู้บำบัด


  ประกอบด้วยจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก นักให้คำปรึกษา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัดและพยาบาลจิตเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรงในการบำบัดผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
  02 725 9595, 02 032 9595
การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด

sòng bạc tiền thật casino trực tuyến w88 cá cược bóng đá cá cược bóng đá trực tuyến cá cược bóng đá 88