tải baccarat

สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
กรอกและเตรียมเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
tải baccaratLiên kết đăng nhậptải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhậptải baccaratLiên kết đăng nhậptải baccaratLiên kết đăng nhậptải baccaratLiên kết đăng nhậptải baccaratLiên kết đăng nhậptải baccaratLiên kết đăng nhập

tải baccaratLiên kết đăng nhập

ความสามารถทางปัญญา (Tests of Intellectual Abilities)


วัดระดับของสติปัญญาทั่วไปของผู้ถูกประเมิน และเปรียบเทียบกับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน

Crystallized Intelligence

Learned Intellectual Abilities ความฉลาดนี้เกี่ยวข้องการศึกษาในโรงเรียน เป็นความสามารถในการสร้างความคิดและความเข้าใจจากภาษาเป็นการใช้สติปัญญา ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ได้เรียนรู้มาหรือวิธีทางวิชาการ

tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Achievement Tests)


วัดผลการเรียนในด้านของภาษาและการคิดคำนวณ ซึ่งมีผลต่อการเรียนในวิชาอื่นๆ และพัฒนาการทางความคิดและภาษา นำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของผู้ถูกประเมินไปเปรียบเทียบ กับเด็กอื่น ในวัยเดียวกันหรือเด็กอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน นอกจากนี้ยังนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์หา ทักษะเด่นและทักษะด้อยในการเรียนแต่ละวิชา 


Math Applications
วัดความเข้าใจหลักการและ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาโจทย์ที่พบในชีวิต ประจำวัน

Math Computation
วัดทักษะการคำนวณเบื้องต้น (บวก ลบ คูณ หาร) และทักษะการคำนวณเบื้องสูงในวิชาพีชคณิต เรขาคณิต สถิติ เป็นต้นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

Reading Decoding
วัดทักษะการอ่านคำโดยการสะกดคำ ออกเสียงตัวพยัญชนะ สระ สระประสม และพยางค์ โดยเริ่มจากคำง่ายไปหายาก

Spelling/Writing
วัดทักษะการเขียนคำโดยการสะกดคำตามเสียงตัวพยัญชนะ สระ สระประสม และพยางค์ โดยเริ่มจากคำง่ายไปหายาก การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ และเขียนเรียงความได้ ถูกต้องตามหลักการเขียน

Reading Comprehension
วัดทักษะความเข้าใจในบทความหรือเรื่องที่อ่าน โดยประเมินทั้งความเข้าใจในเนื้อเรื่องและ ความเข้าใจ โดยต้องตีความหรือหาความนัยของข้อความหรือประโยคที่อ่าน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ/ไทย (Tests of English/Thai Fundamental Language)


แบบทดสอบที่ใช้วิเคราะห์ทักษะทางภาษาของเด็กในวัยเรียนเพื่อประเมินว่ามีความบกพร่องในการรับสารและสื่อสารหรือไม่และอย่างไร ประกอบด้วยแบบทดสอบเกี่ยวกับความหมายของคำ โครงสร้างของคำและประโยค ความจำข้อมูลที่เป็นภาษา 


ความสามารถในการรับข้อมูล (Receptive Language)
ประเมินความเข้าใจและความสามารถที่จะจดจำ
tải baccaratLiên kết đăng nhậpความสามารถในการสื่อสาร (Expressive Language)
ประเมินความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและเขียน
tải baccaratLiên kết đăng nhập

พฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behavior)


ประเมินพฤติกรรมการปรับตัวด้านต่าง ๆ ว่าเหมาะกับวัยหรือไม่ ผลที่ได้จะนำไปประกอบการวินิจฉัยการประเมินในทาง Neurological Tests และวางแผนการบำบัด


ด้านการสื่อสาร (Communication)
วัดทักษะในการฟังและความเข้าใจ และทักษะด้านการพูด อ่านและเขียน
tải baccaratLiên kết đăng nhập ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน (Daily Living)
วัดทักษะการดูแลตนเองและทักษะด้านการใช้ชีวิตในชุมชน
tải baccaratLiên kết đăng nhập ด้านทักษะทางสังคม (Social Skills)
รู้กาลเทศะและการแสดงออกที่เหมาะสม
tải baccaratLiên kết đăng nhập ด้านการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก (Gross Motor and Fine Motor Skills)
ประเมินว่าพัฒนาการ ของเด็กในด้านนี้เหมาะแก่วัยหรือไม่ หรือมีความบกพร่องในด้านใด โดยประเมินในด้าน
tải baccaratLiên kết đăng nhập

การประเมินบุคลิกภาพ (Personality Inventory)


ประเมินบุคลิกภาพที่มีผลกระทบการเรียน การเข้าสังคมและการใช้ชีวิตประจำวัน  


tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập

การประเมินทางด้านจิตวิทยาคลินิก (Clinical Inventory)


ประเมินหาพยาธิสภาพทางจิต (Psycho-pathology) เพื่อการวินิจฉัยโรคและวางแผนบำบัด แบบทดสอบมีหลากหลายลักษณะ เป็นแบบ projective tests และแบบ structured tests แบบทดสอบแบ่งตามวัยเด็ก ก่อนวัยรุ่น วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ


ด้านการสื่อสาร (Communication)
วัดทักษะในการฟังและความเข้าใจ และทักษะด้านการพูด อ่านและเขียน
tải baccaratLiên kết đăng nhập

การประเมินทางจิตประสาท (Psycho-neurological Assessment)


ประเมินสภาวะการทำงานของสมอง (Mental Status) เพื่อการวินิจฉัยว่าสมองส่วนใดที่เกิดพยาธิสภาพ  


tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập tải baccaratLiên kết đăng nhập

sòng bạc tiền thật casino trực tuyến w88 cá cược bóng đá cá cược bóng đá trực tuyến cá cược bóng đá 88